Finančná podpora

Naša činnosť je z veľkej časti hradená darmi. Keď sa s projektom začínalo v poslednom štvrťroku 2012, mali sme iba 15 pravidelných darcov a ich priemerná mesačná výška príspevkov bola spolu 118,67 Eur. V súčasnosti máme 60 pravidelných darcov a ich priemerná mesačná výška príspevkov je spolu viac ako 920 Eur, za čo im úprimne ĎAKUJEME!

Na pokrytie celkových výdavkov DCM Maják je však potrebných 450 pravidelných darcov (počítané pri pravidelnom mesačnom príspevku 10 EUR od jedného darcu), a preto sa na Vás obraciame s prosbou o pravidelnú finančnú podporu v sume 5, 10, alebo 20 EUR, prípadne inú čiastku, ktorá je vo vašich možnostiach, na podporu DCM.

číslo účtu pre darcov:

SK92 1100 0000 0026 2009 8343

BIC (SWIFT) TATRSKBX
(do poznámky prosíme uviesť: príspevok na činnosť)

Finančná podpora prostredníctvom projektu Spoločne

Rok 2012 – 118,67 €
Rok 2013 – 5 193 €
Rok 2014 – 9 836,91 €
Rok 2015 – 11 536,18 €
Rok 2016 – 11 414,45 €

Rok 2017

 

(ide o priemernú mesačnú sumu darcovských príspevkov)

Ak si sa v srdci rozhodol, že chceš byť spoločníkom Diecézneho centra mládeže a podieľať sa na jeho činnosti formou prispievania finančného daru, prosíme ťa, aby si sa prihlásil do evidenčného formulára darcov, aby sme mali na teba kontaktné údaje a mohli ťa informovať o našich akciách:

 

 

Nech ti Pán mnohonásobne odmení Tvoju štedrosť!